WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – II NABÓR „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Lider Projektu „Zostań przedsiębiorcą” (Umowa nr WND-POKL.06.02.00-04-060/10) informuje, że po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w dniu 01.08.2011 r. wyraziła zgodę na publikację wstępnej listy rankingowej Wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami drugiej edycji projektu „Zostań przedsiębiorcą”, nie wnosząc do niej zastrzeżeń.

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”  każdy
z Uczestników otrzyma pocztą tradycyjną kopie Kart ocen Wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego oraz Kart wspólnego stanowiska Komisji Oceny Wniosków potwierdzone za zgodność z oryginałem.

W terminie 5 dni roboczych od otrzymania niniejszych wyników Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej wniosku o ponowną ocenę biznesplanu (UWAGA: decyduje data wpływu do PTE, a nie data stempla pocztowego).

Wniosek odwoławczy należy kierować bezpośrednio do Lidera Projektu na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz, z dopiskiem „Zostań przedsiębiorcą”. Wnioski można składać również osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w siedzibie PTE, pokój 300.

Dla Wniosków, które spełniły minimum punktowe Komisja Oceny Wniosków przygotowała tzw. Wspólne stanowisko KOW, w którym ustalona została wysokość proponowanej kwoty dofinansowania. W przypadku, gdy członkowie KOW uznali, że jakieś wydatki nie są kluczowe i niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności, są niezwiązane z danym przedsięwzięciem, są niekwalifikowane, czy też ceny zostały zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi, proponowali pomniejszenie cen zakupów wskazując w uzasadnieniu konkretną pozycję której obniżenie dotyczy lub też wskazując na całkowitą rezygnację z danego zakupu, bądź pokrycie go w całości lub części z wkładu własnego.

Członkowie KOW przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania wzięli pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we Wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe.

Przypominamy, że Wstępna lista rankingowa NIE GWARANTUJE  jeszcze otrzymania wsparcia finansowego. Zostanie ono przyznane dopiero po zakończeniu procedury odwoławczej i po zaakceptowaniu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) ostatecznych list rankingowych. Wsparcie finansowe, zgodnie z założeniami Projektu, zostanie przyznane 80% Uczestnikom.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu, nr tel. 52 322 65 52 wew. 32.