Wstępna lista rankingowa – „Zostań przedsiębiorcą” I nabór

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Lider Projektu „Zostań przedsiębiorcą” (Umowa nr WND-POKL.06.02.00-04-060/10) informuje, że po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) nie wniosła zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej Wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami pierwszej edycji projektu „Zostań przedsiębiorcą”.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej każdy z Uczestników otrzyma pocztą tradycyjną kopie Kart ocen Wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego oraz Kart wspólnego stanowiska Komisji Oceny Wniosków potwierdzone za zgodność z oryginałem.

W terminie 5 dni roboczych od otrzymania niniejszych wyników Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej wniosku o ponowną ocenę (decyduje data wpływu do PTE, a nie data stempla pocztowego). Wniosek odwoławczy należy kierować bezpośrednio do Lidera Projektu na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz, z dopiskiem „Zostań przedsiębiorcą”. Wnioski można składać również osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w siedzibie PTE, pokój 300.

Zgodnie z założeniami Projektu wsparcie finansowe może zostać przyznane 80% Uczestników. Dla Wniosków, które spełniły minimum punktowe Komisja Oceny Wniosków dokonała dodatkowej oceny. W tzw. Wspólnym stanowisku KOW ustalona została wysokość proponowanej kwoty dofinansowania. W przypadku, gdy członkowie KOW uznali, że jakieś wydatki nie są kluczowe i niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności, są niezwiązane z danym przedsięwzięciem, są niekwalifikowane, czy też ceny zostały zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi, proponowali pomniejszenie cen zakupów wskazując w uzasadnieniu konkretną pozycję której obniżenie dotyczy lub też wskazując na całkowitą rezygnację z danego zakupu, bądź pokrycie go w całości lub części z wkładu własnego.

Członkowie KOW przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania wzięli pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we Wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu, nr tel 52 322 65 52 wew. 32.