Wyniki II naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Zostań przedsiębiorcą”

Zajęcia w Inowrocławiu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy poszukuje wykładowców do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt.: „Wygraj wyścig z bezrobociem” w Inowrocławiu z zakresu następujących szkoleń:
• podstawy obsługi komputera,
• podstawy księgowości, w tym księgowości komputerowej,
• kadry i płace,
• podstawy języka angielskiego,
• organizacja i techniki pracy biurowej,
• podstawy języka migowego,
• opiekunka środowiskowa.
Przy wyborze wykładowców będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje (60 pkt.)
• przygotowanie pedagogiczne (20 pkt.)
• dyspozycyjność (20 pkt.)
Zajęcia odbywać się będą sukcesywnie od 16 maja br., w dni robocze, od godziny 8.00 do 13.30  oraz od godziny 14.00 do 18.45.
Prosimy o nadsyłanie CV ze szczegółowym opisem doświadczenia zawodowego w przedmiotowym zakresie wraz z proponowanym programem szkolenia, w terminie do 30 kwietnia br.
Ww.  dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu
ul. Poznańska 185, I piętro
tel./fax: 52 357-56-79
lub na adres e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

Projekt „Wygraj wyścig z bezrobociem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-019/10-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.