Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług prawnych dla opiekunów osób niesamodzielnych przy Dziennym Domu Pobytu w Ciechocinku

12.01.2018 r.

W związku z realizacją zamówienia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zgodnie zapisami regulaminu przedmiotowego konkursu zamówienie kierowane jest wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej.  Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o spełnianiu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego (do pobrania poniżej).

W ramach usługi pomocy prawnej przewidziano indywidualne poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów świadczone w wymiarze 8 godz. miesięcznie. Łączny wymiar wsparcia wyniesie maksymalnie 192 godz. Usługa realizowana będzie w okresie od 22.01.2018 r. do 31.08.2019 r.

Wykonawca wskazać musi do realizacji usługi osobę spełniającą następujące wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia:

  1. wykształcenie wyższe prawnicze
  2. doświadczenie zawodowe min. 5 lat
  3. znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej

Oferty prosimy składać do dnia 17.01.2018 r.osobiście w biurze PTE przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy,  pocztą lub w formie elektronicznej na adres chmara@pte.bydgoszcz.pl .

W ofercie należy dokonać wyceny stawki godzinowej brutto za realizację usługi pomocy prawnej. Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu wymaganych kwalifikacji i kompetencji wskazanych w rozeznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz załącznikami (do pobrania poniżej)