Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej/opiekunek dziecięcych w ramach projektu „I Ty możesz osiągnąć wiele”

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej/opiekunek dziecięcych  w ramach projektu „I Ty możesz osiągnąć wiele”,  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2012 – 31.08.2014.

Celem szkolenia/kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w charakterze opiekunki dziecięcej. Kurs musi obejmować część teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z danego zakresu.

Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej (skan zawierający podpis i pieczęć firmową) – na adres e-mail: ploskowska@pte.bydgoszcz.pl, faksem (52) 357 56 79, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Poznańska 185; 88-100 Inowrocław

Z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenie kursu w projekcieI Ty możesz osiągnąć wiele”

do godziny 12:00 w dniu 17.12.2012 r. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego