Rozstrzygnięte zapytania ofertowe w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

06.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/VB/2016 zostało rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów do przygotowania cateringu (15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne), w ramach projektu pt. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Najlepsza oferta wybrana do realizacji: Fabryka Pl Beata Ignatowska, 85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 169

Zapytanie ofertowe nr 3/VB/2016 zostało rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i zużywalnych (30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe, 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów), w ramach projektu pt. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Najlepsza oferta wybrana do realizacji: Fabryka Pl Beata Ignatowska, 85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 169

Zapytanie ofertowe nr 4/VB/2016 zostało anulowane

Przedmiotem zamówienia jest wynajem biura (70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne), w ramach projektu pt. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe znacząco przewyższają kwotę, jaką Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy może przeznaczyć na realizację zamówienia. Ponadto zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/h 2014-2020/12(01)/04/2015/) zamówienie na najem jest przedmiotowo zwolnione ze stosowania zasady konkurencyjności.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe zostało anulowane i nie zostanie powtórzone.

 

Biorąc udział w postępowaniu Oferenci przyjęli do wiadomości, że niniejsze postępowanie jest realizowane przed podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu, w związku z czym jest zapytaniem warunkowym i może zostać anulowane w przypadku braku uzyskania dofinansowania na projekt.