Zapytanie cenowe dot. wyboru Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zamierza udzielić zamówienia dotyczącego wyboru Uniwersytetu Trzeciego Wieku (U3W) w ramach projektu pt. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP – Strategia RESTART”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie:

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Przeprowadzenie zajęć dla zrekrutowanych do fazy testowania pracowników 50+. Zajęcia będą realizowane wg opracowanych w fazie 1 projektu autorskich programów, metod pozwalających na połączenie typowych zajęć rozwijających hobby, zainteresowania w ramach U3W z zajęciami przekazującymi treści dot. kwalifikacji zawodowych, mających na celu efekt dwutorowego uczenia się i motywacji do kształcenia przez całe życie.

KRYTERIA DOSTĘPU

Wybrany Wykonawca musi:

Oferty prosimy składać na załączonym wzorze formularza oferty do dnia 27.02.2018 r. osobiście lub pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz lub w formie elektronicznej na adres gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl (w formie zeskanowanego dokumentu z podpisem).