Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/2011

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udziale w Komisji Oceny Wniosków w ramach Projektu „Zostań przedsiębiorcą” (WND-POKL.06.02.00-04-060/2010), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne planuje zatrudnić 4 członków KOW.

Udział w Komisji Oceny Wniosków (KOW) polega na ocenie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego, wraz z załącznikami. Szacunkowa liczba wniosków przekazanych do oceny jednemu członkowi KOW:

– wnioski o przyznanie wsparcia finansowego: 15-20 sztuk,

– wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 25-35 sztuk,

– wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: 1-5 sztuk.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

– ocena i ponowna ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego: 01.07-31.08.2011

– ocena wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 01.07-31.08.2011

– ocena wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: 01.01-31.05.2012

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: blochowiak@pte.bydgoszcz.pl, faksem        na nr: 52 322 65 52, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 17.06.2011 r.

Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 20.06.2011 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 21.06.2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły oraz wzór formularza ofertowego w poniższych plikach: