Zapytanie ofertowe nr 5/inLAB/2013

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w związku z realizacją projektu „inLAB 0 Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” w ramach Priorytety VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące ewaluacji zewnętrznej rezultatów i produktu finalnego projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.