Zapytanie ofertowe nr 5/inLAB/2013

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w związku z realizacją projektu “inLAB 0 Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” w ramach Priorytety VIII. “Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 “Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące ewaluacji zewnętrznej rezultatów i produktu finalnego projektu.
Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.