Zapytanie ofertowe nr 5/PP/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w ramach kursu „Księgowości komputerowej” (usługi szkoleniowe CPV 80500000-9) w projekcie pt.: „Powrót na rynek pracy II” (UM_SP.433.1.015.2012), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Kurs „Księgowości komputerowej” będzie składał się z 6 modułów – Zamawiający planuje zatrudnić wykładowców do przeprowadzenia następujących zajęć (określenie zakresu oferty):

1.   Podstawy rachunkowości – 96 godzin lekcyjnych, tj. 12 dni szkoleniowych w godz. 8-16

2.   Księgowość komputerowa (z wykorzystaniem FK SYMFONIA) – 48 godzin lekcyjnych, tj. 6 dni szkoleniowych w godz. 8-16

3.   Dokumentacja płacowa, kadrowa i rozliczenia ZUS – 24 godziny lekcyjne, tj. 3 dni szkoleniowe w godz. 8-16

4.   Program SYMFONIA Kadry i Płace – 16 godzin lekcyjnych, tj. 2 dni szkoleniowe w godz. 8-16

5.   Program Płatnik – 24 godziny lekcyjne, tj. 3 dni szkoleniowe w godz. 8-16

6.   Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 godzin lekcyjnych, tj. 1 dzień szkoleniowy w godz. 8-16

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na prowadzenie zajęć w ramach kursu „Księgowości komputerowej”, tzn. każdy Kandydat na wykładowcę w ramach projektu „Powrót na rynek pracy II” zobowiązuje się złożyć swoją ofertę dot. minimum jednego modułu w/w kursu.

Zajęcia w ramach kursu organizowane będą w godzinach pracy, tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 w wymiarze 8 godzin. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, przy ul. Długiej 34, 85-034 Bydgoszcz.

Cena jednostkowa brutto za godzinę przeprowadzonych zajęć podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu, tj. 100 zł brutto za godzinę kursu. Przy czym cena jednostkowa brutto dotyczy godziny lekcyjnej (45 minut).

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: stabińska@pte.bydgoszcz.pl lub kahlau@pte.bydgoszcz.pl lub faksem na nr: 52 322 67 81, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 31.05.2012 r.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO W BIURZE PROJEKTU ORAZ NA STRONIE www.pte.bydgoszcz.pl