ZAPYTANIE OFERTOWE: STARTER – MŁODZI W BIZNESIE

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru trenera do poprowadzenia szkolenia w temacie Zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw.

ZAPYTANIE OFERTOWE OGŁOSZONE DNIA 1.03. 2012

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ
KOD CPV – 80000000 – 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów do realizacji szkoleń dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP). Szkolenia stanowią element „Programu promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, który w ramach projektu Starter-młodzi w biznesie realizowany jest w Klubach. Założenia Programu zakładają realizację szkoleń przygotowujące członków SzKP do napisania profesjonalnego biznesplanu. SzKP funkcjonują w 15 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województw: Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego. W ramach niniejszego zapytania poszukuje się Oferentów zdolnych do przeprowadzenia szkolenia z tematu: Zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw

TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NA PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH