ZAPYTANIE OFERTOWE: STARTER – MŁODZI W BIZNESIE

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie prelegentów do realizacji seminariów eksperckich dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP) oraz społeczności szkolnej. Seminaria stanowią element realizowanego w Klubach „Programu promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie prelegentów do realizacji seminariów eksperckich dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP) oraz społeczności szkolnej.Seminaria mają postać otwartą ich uczestnikami mogą być uczestnicy projektu oraz społeczność szkolna, przewiduje się maksymalną liczbę uczestników na poziomie 30-35 osób. W ramach niniejszego zapytania poszukuje się Oferentów zdolnych do przeprowadzenia seminarium eksperckiego z tematu:

Pozyskiwanie środków na prowadzenie firmy w ramach funduszy Unii Europejskiej

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ

TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać do 13 kwietnia 2012 r. do godz. 12. osobiście w biurze zleceniodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Oferty przesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą brane pod uwagę.