ZAPYTANIE OFERTOWE: STARTER – MŁODZI W BIZNESIE

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie nauczycieli/doradców zawodowych do pełnienia funkcji Lokalnych Opiekunów Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości w projekcie „STARTER – MŁODZI W BIZNESIE”.

ZAPYTANIE OFERTOWE OGŁOSZONE DNIA 09 SIERPNIA 2011 R. – CPV – 800000000-4

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ

TRYB ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodną z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2011 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie nauczyciela/doradcy zawodowego (Wykonawcy) do pełnienia funkcji Lokalnego Opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w projekcie „STARTER – MŁODZI W BIZNESIE”.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zrekrutowania min. 15 członków Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, organizowania i prowadzenia cyklicznych spotkań Klubu, w wymiarze 4 spotkań w miesiącu nauki szkolnej oraz współpracy przy organizacji działań mających na celu wdrożenie w ramach pracy Klubu Programu  promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (5 szkoleń oraz 2 seminariów informacyjnych). W ramach każdego działania Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia odpowiedniej dokumentacji projektu oraz współpracy z Zamawiającym w celu działań ewaluacyjnych.

Spotkania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości odbywać się będą w siedzibie szkoły będącej jednoczenie siedzibą Klubu.