Zapytanie ofertowe – wybór dostawcy materiałów zużywalnych biurowych

14.07.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy materiałów zużywalnych biurowych dla 16 uczniów szkół zawodowych, odbywających staże i praktyki u pracodawców zlokalizowanych na terenie powiatu radziejowskiego, włocławskiego i inowrocławskiego w ramach projektu „Mój start w przyszłość”.

W ramach zamówienia przewiduje się zakup materiałów zużywalnych biurowych na potrzeby organizacji staży i praktyk dla 16 uczniów odbywających staże w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik rolnik zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Tabeli nr 1. Dostawca składając ofertę dokonuje wyceny elementów zestawu wskazanego w Tabeli nr 1 i podaje łączną cenę brutto zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Szczegóły dotyczące zamówienia i sposobu przygotowania oferty wskazano w zapytaniu ofertowym do pobrania poniżej. Ofertę należy przygotować i złożyć na formularzu ofertowym do pobrania w załączniku poniżej.