ZAPYTANIE OFERTOWE – WYBÓR LOKALNEGO OPIEKUNA SZKOLNEGO KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZSE W TORUNIU

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontynuowania pracy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości działającego w szkole od września 2011 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie nauczyciela/doradcy zawodowego do pełnienia funkcji Lokalnego Opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu, na czas pełnienia zastępstwa od marca 2012 r.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontynuowania pracy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości (SzKP) działającego w szkole od września 2011 roku. Przez kontynuację pracy Klubu rozumie się prowadzenie cyklicznych spotkań tj. cztery razy w miesiącu po 2 h lekcyjne oraz współpracę przy organizacji działań mających na celu realizację przez Klub założeń „Programu promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Na Program ten składa się, prócz wspomnianych spotkań, 5 szkoleń oraz 2 seminaria informacyjne. W związku z faktem, iż wyłoniony w zapytaniu ofertowym Opiekun zaangażowany zostanie jako zastępca osoby pełniącej tę funkcję od początku realizacji projektu tj. od września 2011 r., zobowiązany zostanie do wykonania zadań zgodnie z bieżącym stopniem zaawansowania realizacji prac Klubu obejmującym do zrealizowania:

• 2 szkolenia,
• 1 spotkanie informacyjne,
• cykliczne spotkania Klubu do czerwca 2012 r. włącznie.

W ramach każdego działania Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia odpowiedniej dokumentacji projektu oraz współpracy z projektodawcą w celu działań ewaluacyjnych.

Spotkania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości odbywać się będą w siedzibie szkoły będącej jednoczenie siedzibą Klubu.