Powiększenie funduszu pożyczkowego działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

W ramach działania 5.1 RPO "Rozwój instytucji otoczenia biznesu"

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt pt. „Powiększenie funduszu pożyczkowego działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.

Celem projektu jest wzmocnienie przedsiębiorstw działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, środkami finansowymi ułatwiającymi prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Kto może uzyskać pożyczkę:

O środki finansowe mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą, powyżej 12 miesięcy od daty rejestracji, na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, nie posiadające zaległości w organach podatkowych i ZUS.

Przeznaczenie pożyczki:

Warunki pożyczki:

  • maksymalna kwota pożyczki – 180 000,00 zł,
  • okres spłaty – do 5 lat,
  • okres karencji w spłacie kapitału – do 6 miesięcy

KONTAKT:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy 

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 52 322-90-60

e-mail:sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1630

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu,

ul. Poznańska 185

telefony kontaktowe:
780-117-889 – Kierownik OWP Karolina Walczak’
511-140-223 – Specjalista pożyczkowy Bartosz Kraziński
(numer dostępny od września 2016 r.)

e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

Pliki do pobrania