REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY IV – CZAS NA NOWY START”

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.

Od 18 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W ramach naboru formularze rekrutacyjne mogą złożyć osoby z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast wsparcie szkoleniowo-doradcze tj. szkolenie „ABC przedsiębiorczości”, warsztaty i doradztwo realizowane będą w dwóch lokalizacjach – w Bydgoszczy i we Włocławku. W formularzu rekrutacyjnym można wskazać tylko jedną lokalizację, którą Kandydat jest zainteresowany – Bydgoszcz albo Włocławek.

Punkty  za lokalizację służą zapewnieniu tego, aby w naborach skierowanych do poszczególnych regionów województwa miały szansę przede wszystkim osoby zamieszkujące te regiony – w związku z tym daną lokalizację powinni wybierać przede wszystkim mieszkańcy poniżej wskazanych powiatów:

 

Nabór skierowany do Powiaty objęte dodatkowymi punktami za lokalizację Liczba punktów
Bydgoszcz m. Bydgoszcz, bydgoski, sępoleński, tucholski, świecki, chełmiński, m. Grudziądz, grudziądzki, wąbrzeski, nakielski, inowrocławski, żniński,  mogileński 1,5
Włocławek m. Włocławek, włocławski, m. Toruń, toruński, lipnowski, rypiński, golubsko-dobrzyński, brodnicki,  radziejowski, aleksandrowski 1,5

 

 

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w zakładce projektu.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE ODBĘDĄ SIĘ:

  1. a) w Bydgoszczy w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Długiej 34 w sali 201:

– 12.03.2014 o godzinie 9.00

– 17.03.2014 o godzinie 9.00

  1. b) we Włocławku w siedzibie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości na ul. Toruńskiej 148

– 17.03.2014 o godzinie 10.00

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje (wszystkie dokumenty składamy w 1 egzemplarzu) formularz rekrutacyjny oraz załączniki:

–        kopia świadectwa pracy i kopia wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego (potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem) – dla osób zwolnionych,

–        kopia wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego (potwierdzona przez Kandydata za zgodność z oryginałem) – dla osób w okresie wypowiedzenia,

–        zaświadczenie od pracodawcy opatrzone podpisem osoby upoważnionej i pieczęcią (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji Uczestników),

–        zestaw oświadczeń stanowiących załącznik nr 2b (Grupa II – osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, ubiegające się o jednorazową dotację inwestycyjną) do Regulaminu rekrutacji Uczestników,

–        kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),

–        założenia planowanej działalności gospodarczej na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji Uczestników (dotyczy Kandydatów do Grupy II),

–        kserokopia zaświadczeń o otrzymanej wcześniej pomocy publicznej (jeśli dotyczy).

Serdecznie zapraszamy!