Szacowanie dot. wyboru instytuacji szkoleniowych w projekcie RESTART

dodano: 01.08.2017

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zamierza udzielić zamówienia dotyczącego wyboru instytucji szkoleniowych/instytucji otoczenia biznesu w ramach projektu pt. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP – Strategia RESTART”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki metod utrzymania aktywności zawodowej os. po 50 r.ż. w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opracowanie innowacyjnej strategii zarządzania wiekiem w ramach Platformy RESTART.

 

OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy wyboru użytkowników wypracowanego rozwiązania (instytucji szkoleniowych/instytucji otoczenia biznesu) w fazie 2 projektu, czyli w fazie testowania.

Do zadań instytucji szkoleniowych/instytucji otoczenia biznesu należeć będzie udzielenie wsparcia zgodnie z diagnozą określoną przez platformę Restart, w tym przeprowadzenie kursów, warsztatów, zajęć, doradztwa i innego wsparcia na rzecz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw i ich pracowników w wieku 50+ oraz pracujących osób w wieku 50+ (odbiorców rozwiązania, którzy zgłosili się do projektu indywidualnie), a także coachingu na rzecz kadry zarządzającej. Ze względu na charakter testu docelowo planowane jest wybranie 4 podmiotów, które średnio wykonają poniższy zakres wsparcia. Na tym etapie brak jest możliwości jednoznacznego określenia zostanie faktycznie zrealizowanych szkoleń.

 

Szacowanie zamówienia obejmuje realizację następujących form wsparcia:

a) 7 Warsztatów integracyjnych w wymiarze 16 godzin każdy [112 godzin],

b) 42 godziny Coachingów dla 14 przedstawicieli działów HR, kadr, kierowników z MMSP (po 2 osoby z przedsiębiorstwa) w wymiarze 3h na osobę [42 godziny],

c) 7 Gier symulacyjnych „Odwrócenie ról” w wymiarze 8 godzin każda [56 godzin],

d) szkolenie językowe w wymiarze 60 godzin dla jednej osoby w grupie liczącej nie mniej niż 4 osoby a nie więcej niż 10 osób,

e) szkolenie informatyczne w wymiarze 60 godzin dla jednej osoby w grupie liczącej nie mniej niż 4 osoby a nie więcej niż 10 osób.

 

W fazie 2 projektu weźmie udział 28 przedsiębiorstw wraz z 108 pracownikami 50+ z sektora MMSP, dla których przygotowane zostaną Strategie RESTART oraz ok. 50 osób w wieku powyżej 50 lat, dla których opracowanego zostaną Karty RESTART. Dla instytucji szkoleniowych/instytucji otoczenia biznesu również opracowane zostaną Karty RESTART i podmioty te będą zobligowane do ich zrealizowania.

 

Prosimy o podanie stawki godzinowej brutto za poszczególne formy wsparcia:

 

Wycenę na załączonym formularzu prosimy przesyłać do dnia 8.08.2017 r. na adres gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Zamawiającego (ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, I piętro).