Zapytanie ofertowe dot. materiałów zużywalnych odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej

08.07.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy materiałów zużywalnych, odzieży gastronomicznej i roboczej, środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej niezbędnych do organizacji staży i praktyk zawodowych dla 70 uczniów szkół zawodowych, odbywających staże i praktyki u pracodawców zlokalizowanych na terenie powiatu radziejowskiego, włocławskiego i inowrocławskiego.

Zapraszamy do składania ofert szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami znajdą Państwo poniżej.