Zapytanie ofertowe nr 4/PP/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzielaniu wsparcia psychologicznego (kod CPV 85121270-6) Uczestnikom w ramach projektu pt.: „Powrót na rynek pracy II” (UM_SP.433.1.015.2012), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”...

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzielaniu wsparcia psychologicznego (kod CPV 85121270-6) Uczestnikom w ramach projektu pt.: „Powrót na rynek pracy II” (UM_SP.433.1.015.2012), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Zamawiający planuje zatrudnić psychologa do udzielania wsparcia psychologicznego Uczestnikom Projektu. Przewiduje się, że 60 Uczestników skorzysta średnio z 2 godzin, czyli maksymalnie udzielone może być 120 godzin wsparcia. Dokładna liczba godzin wsparcia będzie ustalana na podstawie kart usługi podpisanych przez Uczestnika Projektu oraz ewidencji prowadzonej przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – tzn. Oferent poprzez złożenie oferty zobowiązuje się do przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla wszystkich Uczestników Projektu, którzy zgłoszą chęć skorzystania ze wsparcia, w całym okresie trwania Projektu, tj. do 30.06.2013 r. 

Cena jednostkowa brutto za godzinę przeprowadzonego wsparcia psychologicznego (godzinę zegarową, tj. 60 minut) podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu, tj. 120 zł brutto za godzinę.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO PONIŻEJ.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (w tym przypadku należy przesłać skan podpisanego dokumentu) na adres: stabinska@pte.bydgoszcz.pl lub kahlau@pte.bydgoszcz.pl lub faksem na nr: 52 322 67 81, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 12.04.2012 r.