Zapytanie ofertowe nr 6/PP/2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia / kursu (usługi szkoleniowe CPV 80500000-9) w ramach projektu pt.: „Powrót na rynek pracy II” (UM_SP.433.1.015.2012), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Zamawiający planuje nawiązać współpracę z instytucjami szkoleniowymi, bądź innymi firmami realizującymi szkolenia / kursy w poniżej przedstawionych zakresach:

a)      instruktor prawa jazdy kategorii B – 1 osoba

b)      magazynier z obsługą wózków widłowych – 3 osoby

c)       opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci – 4 osoby

d)      florystyka – 2 osoby

e)      spawanie metodami MAG i TIG – 2 osoby / około 238 godzin [w późniejszym terminie planuje się przeszkolenie dodatkowych 4-5 osób]

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wyżej wymienione szkolenia / kusy.

Cena brutto za przeprowadzone szkolenie / kurs podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu. UWAGA firma zobowiązana będzie wystawić za wykonanie usługi fakturę ze stawką VAT „zwolniony”.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: stabińska@pte.bydgoszcz.pl lub kahlau@pte.bydgoszcz.pl lub faksem na nr: 52 322 67 81, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 20.06.2012 r.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO W BIURZE PROJEKTU ORAZ NA STRONIE www.pte.bydgoszcz.pl