ZAPYTANIE OFERTOWE: STARTER – MŁODZI W BIZNESIE

Zapytanie dotyczy wyboru prelegenta dla seminarium eksperckiego w temacie "Kobieta skutecznym menedżerem".

ZAPYTANIE OFERTOWE OGŁOSZONE DNIA 10.02.2012
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ
KOD CPV – 800000000-4

TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie prelegentów do realizacji seminariów eksperckich dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP) oraz społeczności szkolnej. Seminaria stanowią element realizowanego w Klubach „Programu promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. W ramach projektu funkcjonuje 15 SzKP utworzonych przy szkołach ponadgimnazjalnych na terenie trzech województw Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego. W każdym województwie znajduje się 5 klubów, ich wykaz publikujemy poniżej. Seminaria odbywać się będą w siedzibie szkoły, w której działa Klub, w salach udostępnionych przez dyrekcję. Seminaria mają postać otwartą ich uczestnikami mogą być uczestnicy projektu oraz społeczność szkolna, przewiduje się maksymalną liczbę uczestników na poziomie 30-35 osób.