Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy robót budowlanych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych w projekcie „Bydgoskie Centrum Specjalistycznych Usług Biznesowych dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i przemysłów kreatywnych” planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Szczegóły dotyczące zamówienia i sposobu przygotowania oferty wskazano w zapytaniu ofertowym do pobrania poniżej.

Ofertę należy przygotować i złożyć na formularzu ofertowym do pobrania w załączniku poniżej.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – formularz