Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Nakielskim i Gminą Mrocza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2018 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie gmin Sadki i Mrocza:

W ramach projektu realizowane są działania aktywnej integracji obejmujące kompleksowe instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym na przykład:

  1. utworzenie grupy samopomocy i wsparcie animatora lokalnego,
  2. wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
  3.  aktywizacja poprzez udział w kulturze i wsparcie w sferze motywacji oraz treningu umiejętności życiowych,
  4. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
  5. kursy i szkolenia zawodowe oraz warsztaty językowe i z zakresu kompetencji ICT,
  6. wsparcie terapeutyczne w tym socjoterapia,
  7. turnusy rehabilitacyjne.

Wsparcie dla uczestników dobierane jest indywidualnie po analizie ich potrzeb i predyspozycji. Na tej podstawie dla uczestników opracowane są Indywidualne Ścieżki Reintegracji Zawodowej, których realizacja przewidziana została na okres 9 miesięcy.


 

Menu