Rekrutacja

Planowane są dwa nabory (do 2 grup po 15 osób).

I – prowadzony w okresie od maja do czerwca 2017 r.

II – prowadzony w styczniu 2018 r.

W ramach każdej grupy przez okres 9 miesięcy 15 uczestników realizować będzie Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Otoczenie zostanie zrekrutowane do projektu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie.

W zakładce aktualności znajdą Państwo informację o dokładnych terminach naborów.


Kryteria rekrutacji: 

  1. przynależność do grupy docelowej (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym),
  2. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  3. miejsce zamieszkania na terenie gmin, dla których przygotowany jest projekt (Sadki, Mrocza).

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania tutaj: Formularz zgłoszeniowy_9.2.1.

Szczegółowy opis kryteriów rekrutacji oraz zasad udziału w projekcie znajdą Państwo w załączonym poniżej regulaminie projektu.

 

 

Menu