O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021 na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego.

 

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących (z w/w powiatów), powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

W ramach grupy docelowej wyszczególniono 3 specyficzne podgrupy:

 

ZAKRES WSPARCIA 

Na podstawie analizy potrzeb i barier w grupie docelowej zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

Informacje o formach rozwijania kompetencji/kwalifikacji zawodowych:

Informacje o ścieżce dotacyjnej:

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 100 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących, w tym uzyskanie efektywności zawodowej dla 38% osób w terminie do 31.05.2021 r. poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji.

Efektywność zawodowa – poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jest jako:

 

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 836 994,29 zł

Menu