PERSPEKTYWA – Program wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Spółdzielnię Socjalną „PERSPEKTYWA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Projekt obejmuje kompleksowy program na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego. W ramach projektu realizowane są działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

  1. spotkania w grupie samopomocy i wsparcie animatora lokalnego,
  2. zajęcia z terapeutyczne (ergoterapia),
  3. aktywizację poprzez udział w kulturze oraz treningu umiejętności życiowych,
  4. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
  5. kursy, staże i szkolenia zawodowe,
  6. konsultacje z psychologiem,
  7. indywidualne poradnictwo prawne.

Projekt adresowany jest do osób, które:

Wsparcie dla uczestników dobierane jest indywidualnie po analizie ich potrzeb i predyspozycji. Na tej podstawie dla uczestników opracowane są Indywidualne Ścieżki Reintegracji Zawodowej, których realizacja przewidziana została na okres 12 miesięcy.

Menu