O projekcie

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 61 młodych osób biernych w wieku 15-29 lat, w tym uzyskanie efektywności zatrudnieniowej w terminie do 31.08.2023 r. poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji, nabycie doświadczenia zawodowego i samozatrudnienie.

 

GRUPA DOCELOWA

  1. Zakłada się, że do grupy docelowej należy 61 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie, liczba 61 osób obejmuje zarówno uczestników ścieżki ogólnej, jak i dotacyjnej), z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w 1.3.1 POWER, tj. z wyłączeniem:
  1. W ramach grupy docelowej, w wyniku identyfikacji sytuacji problemowej, wyszczególniono następujące podgrupy (podane poniżej wartości dotyczą zarówno ścieżki ogólnej, jak i ścieżki dotacyjnej, w ramach której planowane jest zrekrutowanie 15 osób):

 

OKRES REALIZACJI

01.09.2020-31.08.2023

 

ZAKRES WSPARCIA (szczegółowy opis wsparcia znajduje się w dokumentacji projektowej)

 

POZIOM DOFINANSOWANIA: 958 300,73 zł 

 

UWAGA: do udziału w projekcie zapraszamy byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone dla grupy docelowej.

Menu