„Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. projekt pt. „Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Całkowita wartość projektu : 595 143,75 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 565 386,56 zł

Grupa docelowa

Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie kierowane do osób:

W ramach Projektu nie będą kwalifikowane osoby należące do niżej wymienionych grup:

W ramach projektu oferujemy:

Planowane efekty realizacji projektu:

Zatrudnienie będzie monitorowane przez 3 miesiące od momentu zakończenia udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce: Do pobrania.

Biuro projektu:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław

tel. 505 325 541 lub 780 117 889

e- mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

www.pte.bydgoszcz.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 

 

www.dreamsart.pl

 

 

       

Menu

          SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Poznańska 43 - 45, 88-100 Inowrocław poniedziałek-piątek ( godz.7:30 – 15:30) tel. 505 325 541 lub 780 117 889 e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl