Voucher badawczy

fbiw_vb ologowany

Tytuł projektu: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, a swoim zasięgiem obejuje całe województwo kujawsko-pomorskie. Podmiotami realizującymi projekt są:

partnerzy

Planowane efekty: W ramach projektu prowadzone są działania na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

Planowane jest objęcie projektem minimum 300 przedsięwzięć.

Całkowita wartość projektu wynosi 30 799 597,35 PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 85% wartości projektu, tj. 26 179 657,74 PLN.

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy listę kontaktów do Partnerów realizujących projekt, udzielających szczegółowych informacji dotyczących zasad i warunków uzyskania dotacji:

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji:

Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy:

W menu po prawej stronie publikujemy informacje na temat naboru wniosków oraz wszelkie materiały i dokumenty, niezbędne do prawidłowego przygotowania aplikacji.

Zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do kontaktu i udziału w konkursie.

Menu