Ogłoszenie o konkursie – II nabór

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłosiła II nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aplikacja do wypełniania wniosków o dofinansowanie będzie dostępna na stronie www.kpai.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 03.04.2018 r. do dnia 23.04.2018 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

Zasady konkursu oraz pełna dokumentacja znajdują się na stronie http://www.kpai.pl/strona-279-ogloszenie_o_konkursie_vb.html

Menu