Rekrutacja do projektu pt.: „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP – Strategia RESTART”

logo restart
Do projektu zapraszamy firmy z sektora MMŚP spełniające warunek posiadania siedziby na terenie Polski, funkcjonujące minimum 2 lata i zatrudniające minimum:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki metod utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opracowanie innowacyjnej strategii zarządzania wiekiem w ramach Platformy RESTART.

Odbiorcami projektu są docelowi użytkownicy rozwiązania – pracownicy działów kadrowych, HR, kierownicy zajmujący się organizacją czasu i/lub miejsca pracy, kierownicy, kadra zarządzająca, właściciele oraz odbiorcy rozwiązania – osoby w wieku powyżej 50 lat, wydelegowane przez zrekrutowane do Projektu przedsiębiorstwa MMŚP

W ramach Projektu uczestnicy uzyskają dostęp do Platformy RESTART wraz z bezpłatnym wsparciem asystentów i doradców w zakresie jej obsługi. Zakwalifikowane przedsiębiorstwa MMŚP mogą uzyskać sfinansowanie następujących działań:

 

W załączeniu przekazujemy plik zawierający formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami:
• formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – uzupełnia i podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy
• Oświadczenie wszystkich delegowanych pracowników 50+ – uzupełnia każdy pracownik powyżej 50-tego roku życia, który weźmie udział w testowaniu rozwiązania (np. w formie szkoleń zawodowych i kompetencyjnych, warsztatów itd., zgodnie z przeprowadzoną diagnozą)
• Oświadczenie  delegowanych pracowników – uzupełnia je każdy potencjalny użytkownik rozwiązania: kadra zarządzająca/pracownik działu kadr, który w swojej zawodowej pracy będzie wykorzystywał opracowane narzędzie zarządzania wiekiem.
Osoby, które wypełnią w/w oświadczenia delegowanych pracowników i delegowanych pracowników 50+ powinny zostać wskazane w treści formularza zgłoszeniowego.

Wymienione dokumenty można dostarczyć do dnia 27.10.2017 r. elektronicznie – na adres biuro@pte.bydgoszcz.pl (w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu) lub listownie / osobiście na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: