Dalszy krok

Program aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników

ee98d065c3

Projekt „Dalszy krok – program aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym programie aktywizacji zawodowej realizowanym w okresie od września 2014 r. do grudnia 2015 r. pn. „Dalszy krok – program aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników”.

Autorem i realizatorem projektu jest CIECH S.A. Projekt realizowany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy.

W ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziano całą gamę działań skierowanych do uczestników projektu. Wsparcie zaplanowane w programie jest kompleksowe, dzięki czemu gwarantuje uczestnikom profesjonalną pomoc w powrocie na rynek pracy bądź też w założeniu własnej działalności gospodarczej.

CEL PROJEKTU:

Przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych.

ADRESACI – UCZESTNICY PROJEKTU: 

Program adresowany jest do obecnych i byłych pracowników firmy Soda Polska Ciech S.A., którzy w wyniku przekształceń wewnątrz spółki zostali zwolnieni lub są przewidziani do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Menu