Rekrutacja

Program aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników

ee98d065c3

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej dostępnej w:

 

Proces rekrutacji poprzedzi akcja informacyjna. Zorganizowane zostaną spotkania informacyjne. Do potencjalnych uczestników projektu dział personalny Soda Polska Ciech SA prześle zaproszenia i informacje na temat spotkania.

Nabór do projektu przeprowadzony zostanie w oparciu o regulamin rekrutacji w dwóch etapach:

  1. złożenie formularza zgłoszeniowego (do pobrania w siedzibie Soda Polska Ciech w Inowrocławiu, biurze projektu, oraz na stronie internetowej projektu) przez osoby, które zadeklarują chęć udziału w programie i określą swoje preferencje względem wsparcia.
  2. wywiady/pogłębiona diagnoza potrzeb uczestników projektu w celu stworzenia Indywidualnych Planów Działań (IPD) i ustalenia dalszej ścieżki udziału w programie, która ma doprowadzić do znalezienia nowego zatrudnienia bądź samozatrudnienia.

Każdy uczestnik projektu zainteresowany uruchomieniem działalności gospodarczej wypełni test kompetencji przedsiębiorczych. Wspólnie z doradcą zawodowym określone zostanie zapotrzebowanie uczestników programów w zakresie zdobycia kwalifikacji specjalistycznych.

Na etapie procesu rekrutacji przewidziane jest wsparcie psychologiczne, które przewiduje pracę nad motywacją, pozytywnym obrazem własnej osoby, obniżeniem niepokoju, przełamaniem zniechęcenia.

Menu