Oferta programu

Program aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników

ee98d065c3

Każdy uczestnik projektu przechodzi kolejne etapy w ramach programu aktywizacji zawodowej „Dalszy Krok”

Schemat ścieżki uczestnika projektu przedstawia poniższa grafika.

c0ea8925a3


Szkolenia aktywizujące

Szkolenie adresowane do wszystkich uczestników projektu. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i odbywały się będą w formie praktycznych ćwiczeń.

Udział w szkoleniu pozwoli na nabycie umiejętności, które będzie można wykorzystać w procesie poszukiwania pracy. Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy o aktualnym rynku pracy i alternatywnych formach zatrudnienia, zaprezentowanie zasad tworzenia CV, listów motywacyjnych i referencji, przedstawienie skutecznych metod docierania do ofert pracy, omówienie elementów rozmowy kwalifikacyjnej.

Ważnym elementem szkolenia będzie praca nad motywacją i wzmocnieniem wiary we własne siły oraz rozwój kompetencji interpersonalnych.


Szkolenie zaplanowane jest na 16 godzin – 2 dni szkoleniowe.


Ścieżka I – podnoszę kwalifikacje zawodowe

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby poszczególnych uczestników programu w zakresie przekwalifikowania bądź podnoszenia/ aktualizowania dotychczasowych kwalifikacji uwzględniona została dowolność wyboru zakresu i tematyki wsparcia w postaci szkoleń specjalistycznych.

Decyzja dotycząca wyboru tematyki szkolenia lub kursu zawodowego konsultowana będzie z doradcą zawodowym, podyktowana indywidualnymi predyspozycjami uczestnika i oczekiwaniami stawianymi przez rynek pracy.

Katalog proponowanych szkoleń oraz kursów przekwalifikowujących bądź podnoszących dotychczasowe kwalifikacje, pod kątem zawodów najbardziej poszukiwanych przez pracodawców.


Ścieżka II – zostaję przedsiębiorcą

Dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej:

1) Szkolenie ABC przedsiębiorczości (48 godzin) – praktyczne warsztaty przygotowujące do podjęcia samozatrudnienia i uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

2) Dla uczestników tej ścieżki przewiduje się przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na uruchomienie firmy:

  • zaplanowanych jest minimum 17 jednorazowych dotacji inwestycyjnych;
  • każdy uczestnik może skorzystać  ze wsparcia pomostowego w wysokości 1000 zł przez okres 6 miesięcy;
  • część uczestnik może skorzystać  ze wsparcia pomostowego przedłużonego w wysokości 1000 zł przez okres kolejnych 6 miesięcy (razem 12 miesięcy wsparcia);

Dla uczestników ścieżki „Zostaję przedsiębiorcą” przewiduje się przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na uruchomienie firmy w wysokości do 40 000 zł.

Dodatkowo przewidziano wsparcie pomostowe dla wszystkich osób zakładających działalność gospodarczą w wysokości 1000 zł przez 6 miesięcy a dla 30% uczestników wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy (wsparcie przedłużone wypłacane będzie w uzasadnionych sytuacjach).


Centrum Kontynuacji Kariery

Biuro projektu – dostępne dla uczestników programu, w którym będą świadczone usługi w ramach programu, np. indywidualne sesje doradztwa zawodowego, spotkania z psychologiem.

Uczestnicy programu w Centrum kontynuacji kariery będą mogli prowadzić korespondencję lub rozmowy telefoniczne z potencjalnymi pracodawcami.

Centrum kontynuacji kariery mieści w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pokój nr 300.

Menu