Zasady rekrutacji

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

• wiek 18-35,

• zamieszkanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

• osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),

• osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym,

• osoby nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – finansowanych ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed aplikowaniem do projektu).

Jak przystąpić do projektu?

ETAP I: Dostarczenie kompletu dokumentów, tj.:

• formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu,

• nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy),

• oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

• dla osób niepełnosprawnych i nie posiadających dostępu do komputera istnieje możliwość wypełniania dokumentów telefonicznie.

Gdzie znajdę dokumenty i gdzie mogę je oddać po wypełnieniu?

Dokumenty można otrzymać:

• w podzakładce „Dokumenty do pobrania”

• w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna a stronie www.pte.bydgoszcz.pl

• w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

• na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl)

Dokumenty można składać:

• w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

• na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej oraz na fanpage’u facebookowym)

• w siedzibie PTE w Bydgoszczy osobiście lub przez osobę trzecią

• listownie na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

• telefonicznie (dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61

• mailowo na adres mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl (obowiązkowo skan)

Osoby które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP II Rozmowa indywidualna z kandydatami do Projektu

Na tym etapie kandydaci do Projektu biorą udział w rozmowie z pracownikami Projektu oraz uczestniczą w krótkim teście językowym (język angielski), sprawdzającym znajomość podstawowych zwrotów pozwalających na porozumiewanie się za granicą.

Osoby które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie

W trzecim etapie kandydaci biorą udział w kolejnej rozmowie z pracownikami Projektu oraz wspólnie z innymi kandydatami biorą udział w specjalnie przygotowanym zadaniu zespołowym.

Każdy z biorących udział w procesie rekrutacyjnym zostanie indywidualnie (telefonicznie lub mailowo) poinformowany o wyniku rekrutacji.

 

LISTA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

Menu