Rekrutacja

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. realizuje na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” (nr projektu WND-POKL.06.01.01-04-134/14) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

nks_na_storne_01Rekrutacja Uczestników projektu prowadzona będzie w okresie  od 29 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 15-24 lata.

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia oraz zamieszkujących obszar powiatów lipnowskiego, radziejowskiego oraz włocławskiego (z wyłączeniem powiatu Miasto Włocławek).

Osoby zainteresowane powinny złożyć formularz rekrutacyjny wraz z następującymi załącznikami:

– osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z właściwego
PUP,

– osoby pozostające bez zatrudnienia niezarejestrowane w PUP – oświadczenie
osoby nieaktywnej zawodowo,

– niepełnosprawne zdolne do udziału w szkoleniach – orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,

– podpisanym Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowo każdy z potencjalnych Uczestników projektu powinien zapoznać się z wzorem Umowy uczestnictwa w projekcie. Dokument ten, jak również Formularz rekrutacyjny,  Regulamin uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo, dostępne są w zakładce „Do pobrania” oraz w Biurze Projektu.

ue_02

Menu