Zapytania ofertowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. realizuje na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” (nr projektu WND-POKL.06.01.01-04-134/14) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

nks_na_storne_01


Zapytanie ofertowe 5/2014

Termin składania 21.11.2014 r. do godziny 15:00

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
NIP: 554-031-24-38
REGON: 090563606

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIE
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kategorii C oraz C+E”, dla 10 osób. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy, w ramach projektu pt.: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
2. Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pracy na stanowisku kierowcy wykonującego przewóz drogowy.
3. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1005) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zmianami).
4. Termin realizacji szkolenia: szkolenie powinno zostać zrealizowane w okresie 28 listopada 2014 – 28 lutego 2015 r.
5. Miejsce realizacji szkolenia: jeden z powiatów: lipnowski, radziejowski, włocławski.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami w wymiarze 130 h dydaktycznych,
b) zapewnienia  Uczestnikom szkolenia warunków do nauki w oparciu o zasady BHP i p.poż,
c) zapewnienia Uczestnikom szkolenia samodzielnego stanowiska na zajęciach teoretycznych,
d) zapewnienia sali wykładowej oraz  sprzętu, narzędzi i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia,
e) zapewnienia Uczestnikom szkolenia właściwych badań lekarskich i psychologicznych (jeśli dotyczy),
f) zapewnienia placu manewrowego oraz odpowiedniego samochodu do nauki jazdy,
g) pokrycia kosztów egzaminu oraz wydania stosownego dokumentu o zdanym egzaminie państwowym (jeżeli dotyczy),
h) opracowania harmonogramu szkolenia i przekazania go Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem  szkolenia. Harmonogram szkolenia – w wymiarze nie większym niż 8 godzin zegarowych dziennie, zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut –  powinien zawierać:
– nazwę kursu,
– daty realizacji zajęć, z podaniem dla każdego dnia: tematyki zajęć, godzin realizacji zajęć, liczby godzin dydaktycznych/praktycznych, imienia i nazwiska osoby prowadzącej zajęcia, miejsca prowadzenia zajęć.
Zajęcia muszą być realizowane od poniedziałku do piątku i rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 08:00 i kończyć nie później niż o godzinie 17:00 danego dnia.
i) informowania o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji kursowej informacji o udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, tj. umieszczenia m.in. na teczce, notatniku i podręczniku lub skrypcie, a także w Sali szkoleniowej informacji o współfinansowaniu wraz z symbolami PO KL i EFS.
j) przeprowadzenia wśród Uczestników szkolenia oceny merytorycznej  i technicznej  przebiegu szkolenia, na podstawie ankiet oceniających i przekazania ich Zamawiającemu,
k) prowadzenia dokumentacji szkolenia zawierającej:
– dziennik  zajęć,
– imienną listę obecności Uczestników na zajęciach,
– imienną listę zawierającą potwierdzenie przez Uczestników szkolenia otrzymania materiałów dydaktycznych (wymienić jakie),
l) niezwłocznego informowania Zamawiającego o:
– nie zgłaszaniu się Uczestnika na zajęcia,
– przerwaniu szkolenia lub rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu,
– innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy,
m) przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów:
– dziennika zajęć,
– imiennej  listy obecności Uczestników na zajęciach,
– imiennej listy zawierającej potwierdzenie przez Uczestników szkolenia otrzymanie materiałów dydaktycznych,
– kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) dokumentu po zdanym egzaminie wewnętrznym/ państwowym (jeśli dotyczy),
– ankiet  oceniających szkolenie  przeprowadzonych wśród Uczestników na zakończenie szkolenia,
– dokumentacji zdjęciowej, zawierającej minimum 30 zdjęć z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz materiałów dydaktycznych przekazanych Uczestnikom,
n) przechowywania dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do dnia 31.12.2020 r.
7. Uczestnikami szkolenia będą osoby pozostające bez zatrudnienia i skierowane przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega, że szkolenie będzie miało charakter zamknięty, wyłącznie dla Uczestników/czek projektu.
9. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędą się w terminie do 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury/rachunku VAT, przelewem na konto bankowe, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizyt monitorujących szkolenie.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: 28.02.2015 r.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
4. Rozliczą się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po zrealizowaniu usługi.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania (załącznik nr 1).
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta powinna:
a) posiadać datę sporządzenia,
b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, faksu, e-mail,
c) być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta oraz zawierać pieczęć firmową,
d) zawierać oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2),
e) zawierać cenę kursu za jednego uczestnika. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:
OFERTA na kurs „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kategorii C, C+E,”  w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”.
5. Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Włocławski Inkubator Innowacyjności i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148. 87-800 Włocławek, pokój 116, do dnia 21.11.2014 r. do godz.15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  24.11.2014 r., a o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani pisemnie wszyscy Oferenci.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce „Aktualności/ogłoszenia”.

VIII. OCENA OFERT
1. W przedmiotowym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto (100%).
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
3. Ocena ofert dokonywana będzie według poniższego wzoru:

Uwaga: wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie będzie polegało na:
– odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
– zwiększenie ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.
4. Jeżeli najniższa złożona oferta przekroczy cenę zaplanowaną w budżecie Projektu, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela:
Pan Tomasz Śliwiak – 609395563, e-mail: sliwiak@pte.bydgoszcz.pl
2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.
4. Dokumenty aplikacyjne – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 – znajdują się na stornie www.pte.bydgoszcz.pl lub mogą zostać przesłane drogą mailową.


Zapytanie ofertowe 4/2014

Termin składania 21.11.2014 r. do godziny 15:00

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

NIP: 554-031-24-38

REGON: 090563606

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” dla 10 osób. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego, 80531000-5 – Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego w ramach projektu pt.: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Wymagana minimalna liczba godzin zajęć (1h zajęć = 45min.): 80
Termin realizacji szkolenia: szkolenie powinno zostać zrealizowane w okresie 25 listopada 2014 – 15 stycznia 2015 r.
Miejsce realizacji szkolenia: jeden z powiatów: lipnowski, radziejowski, włocławski.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia  uczestnikom szkolenia warunków do nauki w oparciu o zasady BHP,
b) zapewnienia sali wykładowej oraz  sprzętu, narzędzi i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia,
c) zapewnienia właściwych badań (jeśli dotyczy),
d) zapewnienie odzieży ochronnej,
e) zapewnienia cateringu na każdy dzień zajęć w postaci: kanapki, herbaty/kawy, wody mineralnej. Poprzez kanapkę rozumie się:
– bułka śniadaniowa (80g),
– do wyboru: szynka, salami, wędlina drobiowa, polędwica, ser żółty,
– masło,
– zielona sałata,
– pomidor,
– jajko,
– do wyboru – ogórek świeży, konserwowy, rzodkiewka, papryka – w zależności od użytej wędliny.
f) opracowania harmonogramu szkolenia i przekazania go  Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem  szkolenia. Harmonogram kursu powinien zawierać:
– nazwę kursu,
– daty realizacji zajęć, z podaniem dla każdego dnia: tematyki zajęć, godzin realizacji zajęć, liczby godzin dydaktycznych, imienia i nazwiska osoby prowadzącej zajęcia.
g) informowania o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji kursowej informacji o udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, tj. umieszczenia m.in. na teczce, notatniku i podręczniku lub skrypcie, a także w Sali szkoleniowej informacji o współfinansowaniu wraz z symbolami PO KL i EFS.
h) przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia oceny merytorycznej  i technicznej  przebiegu kursu, na podstawie ankiet oceniających, i przekazania ich Zamawiającemu.
i) prowadzenia dokumentacji szkolenia zawierającej:
– dziennik  zajęć;
– imienną listę obecności uczestników na zajęciach;
– imienną listę zawierającą potwierdzenie przez uczestników szkolenia otrzymanie materiałów dydaktycznych,
j) wydania stosownego dokumentu  o  zdanym egzaminie państwowym (jeżeli dotyczy).
k) niezwłocznego informowania Zamawiającego o:
– nie zgłaszaniu się uczestnika na zajęcia;
– przerwaniu kursu lub rezygnacji uczestnika;
– innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.
l) przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7  dni od dnia zakończenia szkolenia następujących dokumentów:
– dziennika zajęć,
– imiennej  listy obecności uczestników na zajęciach
– imiennej listy zawierającej potwierdzenie przez uczestników szkolenia otrzymanie materiałów dydaktycznych,
– kserokopii dokumentu po zdanym egzaminie państwowym,
– ankiet  oceniających szkolenie  przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia,
m) przechowywania dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do dnia 31.12.2020 r.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Uczestnikami kursu będą osoby pozostające bez zatrudnienia i skierowane przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, że kurs będzie miał charakter zamknięty, wyłącznie dla uczestników/czek projektu.
6. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędzie się w terminie 14 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury/rachunku VAT przelewem na konto bankowe, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie Zamawiającego.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: 15.01.2015 r.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
4. Rozliczą się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po zrealizowaniu usługi.

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr   1).
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta powinna:
a) posiadać datę sporządzenia,
b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, faksu, e-mail,
c) być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta oraz zawierać pieczęć firmową,
d) zawierać oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 2),
e) zawierać cenę kursu za jednego uczestnika . Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:
OFERTA na kurs „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”  w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”.
5. Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Włocławski Inkubator Innowacyjności i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148. 87-800 Włocławek, pokój 116 do dnia 21.11.2014 r. do godz.15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  24.11.2014 r., a o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani pisemnie wszyscy Oferenci.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce „Aktualności/ogłoszenia”.

VIII. OCENA OFERT

1. W przedmiotowym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto (100%).
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
3. Ocena ofert dokonywana będzie według poniższego wzoru:

        Najniższa cena ofertowa
C = ———————————- x 100 pkt (najwyższa ilość punktów)
Cena oferty badanej

Uwaga: wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie będzie polegało na:
– odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
– zwiększenie ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.
4. Jeżeli najniższa złożona oferta przekroczy cenę zaplanowaną w budżecie Projektu, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela:
Pan Tomasz Śliwiak – 609395563, e-mail: sliwiak@pte.bydgoszcz.pl
2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl  oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 – znajdują się na stornie www.pte.bydgoszcz.pl lub mogą zostać przesłane drogą mailową.


Zapytanie ofertowe 3/2014

Termin składania 12.11.2014 r. do godziny 15:00

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
NIP: 554-031-24-38
REGON: 090563606

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz kategorii C+E dla grupy 10 osób, zamieszkujących teren powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego oraz włocławskiego (kod CPV 80530000-8, 80411200-0), w ramach projektu pt.: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL. W ramach zamówienia przewidziane jest łącznie 50 h grupowych zajęć teoretycznych (1h = 45 minut) oraz 55 h indywidualnych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika/uczestniczki (1h = 60 minut).

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

– wynajem sali szkoleniowej,
– przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego kursu dla grupy liczącej  10 uczestników, w łącznym wymiarze: 50 h teorii + 550 h zajęć praktycznych,
– zorganizowanie i przeprowadzenie obowiązkowych badań medycznych obowiązujących wszystkich kandydatów na kierowców kat. C, C+E, dla wszystkich uczestników szkolenia;
– wynajem placu manewrowego,
– zapewnienie wykładowców/instruktorów do części praktycznej,
– zapewnienie pojazdów do przeprowadzenia kursu: pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, łącznie z przyczepą (koszty eksploatacji maszyn np. zużycia paliwa, oleju i inne, pokrywa w całości wykonawca),
– przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych (prawo jazdy kat. C oraz C+E) dla każdego uczestnika,
– dobór, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji i zakup odpowiednich materiałów szkoleniowych/ podręczników.

2. Przygotowanie przedmiotowego kursu.
Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:
a) przepisów ruchu drogowego,
b) obsługi i eksploatacji pojazdów,
c) części praktycznej.
Łącznie 50h grupowych zajęć teoretycznych (1h = 45 minut) oraz 55 h indywidualnych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika (1h = 60 minut).
Kursy powinny być prowadzone zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. nr 30 poz.151 z ew. zmianami), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
Zajęcia teoretyczne powinny być realizowane według programu, średnio 2-3 razy w tygodniu, po 8 godzin zajęć dziennie plus przerwy.
Wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg uzgodnionego harmonogramu i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian w harmonogramie.
W harmonogramie zajęć należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestników  kursu na zajęciach w pełnych godzinach zegarowych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia z uwzględnieniem przerw). Zajęcia winny odbywać się w dni robocze (poniedziałek – piątek z wyj. części praktycznej kursu na prawo jazdy). Zamawiający wymaga, aby każdy kursant czytelnym podpisem potwierdzał fakt uczestnictwa w kursie (każdego dnia).
Zajęcia powinny rozpocząć się w listopadzie 2014 roku, a zakończyć w lutym 2015 r.

3. Wymagania dotyczące badań lekarskich uczestników kursu

Wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestników kursu i opłacenia obowiązkowych badań medycznych oraz psychotechnicznych obowiązujących wszystkich kandydatów na kierowców kat. C oraz C+E, co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem  kursu i zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników/czek przez uprawnionego lekarza, Wykonawca sfinansuje badania następnych osób, wg kolejności wskazanej na liście rezerwowej, aż do wyłonienia 10 uczestników kursu.

4. Wymagania dotyczące miejsca prowadzenia kursu:

Wykonawca musi zapewnić warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki:
a) Zajęcia teoretyczne – sala szkoleniowa do prowadzenia zajęć teoretycznych musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 10 osób wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi być wyposażona w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku. Sala powinna być zlokalizowana na terenie jednego z trzech powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego.
Koszty wynajmu sali wykładowej w trakcie trwania kursu pokrywa Wykonawca.
b) Kurs prawa jazdy kat. C, C+E – powinien się odbywać w miejscu z pojazdami o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu.
Podczas zajęć praktycznych, z jednego pojazdu może korzystać jednocześnie tylko jeden uczestnik/czka kursu.
Wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków podczas zajęć. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu, bez dostępu dla osób trzecich.

5. Wykładowcy i instruktorzy:
a) Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych instruktorów posiadających udokumentowane doświadczenie minimum 40h przeprowadzonych zajęć z zakresu zg. z przedmiotem zamówienia.
b) Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawia Zamawiającemu życiorysy wykładowców/instruktorów, którzy będą prowadzili zajęcia.
c) Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.
d) W przypadku zmiany wykładowcy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić nowy życiorys zawodowy nowego wykładowcy, o kwalifikacjach co najmniej równych poprzedniemu wykładowcy.

6. Wymagania dotyczące realizacji kursu prawo jazdy: C, C+E:
– Zajęcia teoretyczne realizowane będą na terenie jednego z trzech powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego; zajęcia praktyczne realizowane będą we Włocławku.
– Wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu, zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie.
– Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę samochodów o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu.
– Wykonawca jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu do akceptacji i zakupu odpowiednich materiałów dydaktycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
– Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją kursu.
– Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji kursu.
– Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopię dokumentacji kursu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem m.in.: dzienników zajęć, list obecności.
– Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników szkolenia.
– Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i KAPITAŁ LUDZKI oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS – oznakowania projektu zgodnego z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach itp. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
– Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganych przepisami egzaminów sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”, w tym dokumentów finansowych.
– Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej kursu do dnia 31.12.2020 r.

Po przeprowadzonym kursie na kat. C należy przeprowadzić egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Po przeprowadzonym kursie na kat. C+E należy przeprowadzić egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego na prawo jazdy.

7. Uczestnikami kursu będą osoby pozostające bez zatrudnienia i skierowane przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zastrzega, że kurs będzie miał charakter zamknięty, wyłącznie dla uczestników/czek projektu.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędzie się w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury/rachunku VAT przelewem na konto bankowe, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie Zamawiającego.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: listopad 2014 – luty 2015 r.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień.
2. Posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
3. Posiadają odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów oraz warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne, a także zaplecze techniczne umożliwiające realizację zajęć praktycznych.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają kadrę dydaktyczną z kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem w realizacji kursów stanowiących przedmiot zamówienia, dyspozycyjną w trakcie realizacji kursu.
5. Zrealizują przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego co do liczby godzin kursu oraz programu zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. nr 30 poz.151), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr   1).
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta powinna:
a) posiadać datę sporządzenia,
b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, faksu, e-mail,
c) być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta oraz zawierać pieczęć firmową,
d) zawierać oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 2),
e) zawierać cenę kursu za jednego uczestnika. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:
OFERTA na na kurs prawa jazdy w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”.
5. Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Włocławski Inkubator Innowacyjności i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, pokój 116 do dnia 12.11.2014 r. do godz.15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  13.11.2014 r., a o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani pisemnie wszyscy Oferenci.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce „Aktualności/ogłoszenia”.

VIII. OCENA OFERT
1. W przedmiotowym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto (100%).
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
3. Ocena ofert dokonywana będzie według poniższego wzoru:

Najniższa cena ofertowa
C = ———————————- x 100 pkt (najwyższa ilość punktów)
Cena oferty badanej

Uwaga: wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie będzie polegało na:
– odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
– zwiększenie ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.
4. Jeżeli najniższa złożona oferta przekroczy cenę zaplanowaną w budżecie Projektu, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela:
Pan Tomasz Śliwiak – 609395563, e-mail: sliwiak@pte.bydgoszcz.pl
2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl  oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 – znajdują się na stornie www.pte.bydgoszcz.pl lub mogą zostać przesłane drogą mailową.


Zapytanie ofertowe 2/2014

Termin składania 13.10.2014 r. do godziny 15:00

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
NIP: 554-031-24-38
REGON: 090563606

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu ciepłych posiłków oraz bufetu kawowego (kod CPV 55321000-6, 55521200-0)  dla uczestników szkoleń oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
2. Zakres usługi dotyczy jednego dnia szkolenia:

Bufet kawowy Zakres usługi Gramatura/ sztuka na osobę

Przekąski słodkie/ciastka

Minimum 3 różne rodzaje (herbatniki, czekoladowe, z galaretką, wafelki, itp.)

150g na osobę

Herbata w saszetkach

1 rodzaj (torebka ze sznureczkiem)

Bez ograniczeń

Kawa

Saszetka

Bez ograniczeń

Mleko do kawy

1 rodzaj min. 1,5%

Bez ograniczeń

Cukier

Saszetki po 5g

Bez ograniczeń

Soki

Minimum dwa różne smaki (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, itp.)

0,5 litra na osobę (butelka plastikowa)

Woda mineralna

Gazowana/ niegazowana

2 x 0,5 litra na osobę (butelka plastikowa)

Ciepły posiłek Zakres Usługi Gramatura/sztuka na osobę

Ziemniaki/frytki/ryż/kluski/makaron

Do wyboru

Porcja 200g/osobę

Mięso/ryba

Do wyboru

Porcja 150g/osobę

Surówka/warzywa gotowane

Jeden rodzaj

Porcja 150g/osobę

3. Wymagania odnośnie ciepłych posiłków i bufetu kawowego:a) Ciepły posiłek dla każdego uczestnika szkolenia musi być wyporcjowany i podany na ciepło, o gramaturze nie mniejszej niż 500 g, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek,b) Wykonawca, w razie zapotrzebowania zobowiązany będzie do przygotowania posiłku wegetariańskiego,c) Bufet kawowy – poczęstunek dla uczestników szkoleń (w postaci: kawa, herbata, mleko, cukier, ciastka, woda mineralna, soki) dostępny będzie podczas 2 przerw kawowych. Wykonawca zapewni nieograniczony dostęp do plastikowych jednorazowych kubeczków do napojów ciepłych i zimnych oraz mieszadełka.
4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający dostarczy harmonogram zajęć poszczególnych szkoleń, według którego realizowane będzie zamówienie. O liczbie wydawanych ciepłych posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany na bieżąco, tj. do godziny 10.00 każdego dnia.
5. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach miesięcznych na podstawie podpisanej przez uczestników szkolenia listy potwierdzającej korzystanie z cateringu, w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury/rachunku VAT przelewem na konto bankowe, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobligowany do odbierania zużytych pojemników po posiłkach.
7. Wszelkie koszty związane z dostawą cateringu ponosi Wykonawca.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: październik 2014 – luty 2015 r., zgodnie z harmonogramem i miejscem przedstawionym przez Zamawiającego.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
4. rozliczą się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po zrealizowaniu usługi, tj. na koniec każdego miesiąca.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr   1).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta powinna:
a) posiadać datę sporządzenia,
b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, faksu, e-mail,
c) zawierać proponowane menu,
d) być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta oraz zawierać pieczęć firmową,
e) zawierać oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 2),
f) zawierać cenę całkowitą przypadającą dziennie na jednego uczestnika. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:
OFERTA na usługę cateringową w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Włocławski Inkubator Innowacyjności i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148. 87-800 Włocławek, I piętro pokój 116. do dnia 13.10.2014 r. do godz.15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  14.10.2014 r., a o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani pisemnie wszyscy Oferenci.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.pte.bydgoszcz.pl.

VII. OCENA OFERT
1. W przedmiotowym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto (100%).
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ocena ofert dokonywana będzie według poniższego wzoru:

       Najniższa cena ofertowa
C = ———————————- x 100 pkt (najwyższa ilość punktów)
Cena oferty badanej

Uwaga: wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie będzie polegało na:
– odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
– zwiększenie ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.
3. Jeżeli najniższa złożona oferta przekroczy cenę zaplanowaną w budżecie Projektu, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela:
Pan Tomasz Śliwiak- 609395563, e-mail: sliwiak@pte.bydgoszcz.pl
2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl  oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.
4. Dokumenty aplikacyjne – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 – znajdują się w zakładce do pobrania lub mogą zostać przesłane drogą mailową.


Zapytanie ofertowe 1/2014

Termin składania 27.08.2014 r. do godz. 15:00

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
NIP: 554-031-24-38
REGON: 090563606

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu materiałów reklamowych tj. ulotek, plakatów i roll-up (CPV 22462000-6) w ramach projektu pt.: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

    a) ulotka :

        – format ulotki A5 (dwustronny),

        – papier A5 kreda błysk 135 gram,

        – nakład: 500 szt.,

        – technologia druku: offset,

    b) plakat :

        – format A3 (jednostronny),

        – papier A3 kreda błysk 250 gram,

        – nakład : 150 szt.,

        – technologia druku: offset,

    c) roll-up teleskopowy z nadrukiem:

       – rozmiar 850 mm x 2000 mm

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku *.DOC do opracowania projektu graficznego.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędzie się w terminie 14 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury/rachunku VAT przelewem na konto bankowe, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie Zamawiającego.

6. Wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: 03.09.2014 r.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

4. Rozliczą się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po zrealizowaniu usługi.

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr   1).

2. Oferent powinien stworzyć ofertę w postaci pliku PDF lub JPG osobno dla plakatu, ulotki oraz roll-up na załączonej płycie CD/DVD.

3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Oferta powinna:

    a) posiadać datę sporządzenia,

    b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, faksu, e-mail,

    c) być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta oraz zawierać pieczęć firmową,

    d) zawierać oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 2),

    e) zawierać ceny dla poszczególnych przedmiotów zamówienia tj., plakatu, ulotki, roll-up . Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:

OFERTA na materiały reklamowe w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych”.

6. Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Włocławski Inkubator Innowacyjności i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148. 87-800 Włocławek, pokój 116 do dnia 27.08.2014 r. do godz.15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  28.08.2014 r., a o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani pisemnie wszyscy Oferenci.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce „Aktualności/ogłoszenia”.

VIII. OCENA OFERT

1. W przedmiotowym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto (100%).

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

3. Ocena ofert dokonywana będzie według poniższego wzoru:

        Najniższa cena ofertowa

C = ———————————— x 100 pkt (maksymalna ilość punktów)

            Cena oferty badanej

 Uwaga: wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie będzie polegało na:

– odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,

– zwiększenie ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

5. Jeżeli najniższa złożona oferta przekroczy cenę zaplanowaną w budżecie Projektu, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela:

Pan Tomasz Śliwiak – 609395563, e-mail: sliwiak@pte.bydgoszcz.pl

2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl  oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 – znajdują się w zakładce „Do pobrania”  lub mogą zostać przesłane drogą mailową.

 

ue_02

Menu