Aktualności

Aktualności

06.07.2018

 

Rusza nabór II tury uczestników projektu pn.: „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” Program przeznaczony jest dla osób zamieszkujących powiat inowrocławski i mogileński.

 

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego poprzez wsparcie 30 osób niesamodzielnych w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację i opiekę w domu dziennego pobytu oraz aktywizację społeczną i zawodową 18 opiekunów faktycznych. . W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 2. Dbałość o wygląd i higienę,
 3. Trening kształtowania pozytywnych relacji z osobami bliskimi, pamięci, koncentracji,
 4. Trening komputerowy (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu),
 5. Wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych,
 6. Terapia reminiscencyjna, walidacyjna, arteterapię, muzykoterapię, choreoterapię, esteto terapię, biblioterapię, filmoterapię, koło gier stolikowych,
 7. Zajęcia relaksacyjne – odprężenie,
 8. Rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego – gimnastyka,
 9. Podtrzymywanie ogólnej sprawności fizycznej.

Uczestnicy projektu otrzymają indywidualnie dopasowaną ofertę wsparcia opracowaną na podstawie diagnozy. Indywidualne Warunki Pobytu, zapewnią indywidualizację i kompleksowość wsparcia.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do udziału zapraszamy mieszkańców powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego, którzy spełniają poniższe kryterium:

 

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

 

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń, orzeczeń lub oświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Do projektu zapraszamy także otocznie tych osób, to jest członków rodzin i opiekunów faktycznych.

 


Do II tury naboru do projektu może zostać przyjętych 10 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*** oraz 8 osób z otoczenia uczestników.


 

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Centrum Medyczne SIR MED www.sirmed.pl oraz na stronie internetowej partnera projektu www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty. Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie Centrum Medyczne SIR MED, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław.

Uzupełniony formularz (scan podpisanego dokumentu) wraz z załącznikami należy przesłać na adres: ddpsirmed@gmail.com, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura projektu w Centrum Medycznym SIR MED., ul. Staropoznańska 131-133, 88-100  Inowrocław.

 

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie od 16.07.2018 r. i potrwa do 31.07.2018 r . Decyduje data wypływu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Centrum Medyczne SIR MED oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

***jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

 1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 9. Osoby niesamodzielne;
 10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. Osoby korzystające z PO PŻ.

 

06.03.2018

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w zakresie prowadzenia wsparcia terapeutycznego i poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu , ofertę złożył Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy. Oferta została rozpatrzona pozytywnie.


 

06.03.2018

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia warsztatów dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej-II edycja” w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu, ofertę złożył Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy. Oferta została rozpatrzona pozytywnie.


 

07.11.2017

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” w dniach od 15.11.2017 do 30.11.2017 serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Pomocy w Inowrocławiu do składania formularzy rekrutacyjnych.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Centrum Medyczne SIR MED oraz na stronie internetowej projektu w zakładce
Rekrutacja.

Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie Centrum Medyczne SIR MED, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław.
Uzupełniony formularz należy przesłać na adres: rejestracja@sirmed.pl  lub pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres Centrum Medyczne SIR MED albo dostarczyć osobiście do biura projektu w Centrum Medycznym SIR MED.


 

Menu