Rekrutacja

Do udziału zapraszamy mieszkańców powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego, którzy spełniają poniższe kryterium:

-są osobami niesamodzielnymi, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

-dochód na członka w rodzinie poniżej progu ustawowego – dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) zgodnie z ust. o pomocy społ. z dnia 12.03.2004 r. ,
-osoby korzystające z PO PŻ ,
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ,
-niepełnosprawność sprzężona/z zaburzeniami psychicznymi/intelektualna/z całościowymi zaburzeniami rozwoju doświadczanie wielokrotnego wykluczenia .

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń, orzeczeń lub oświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną przyjęte do projektu.
Do projektu zapraszamy także otocznie tych osób, to jest członków rodzin i opiekunów faktycznych.


W pierwszym naborze do projektu przyjętych zostanie 10 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 6 osób z otoczenia uczestników.


Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Centrum Medyczne SIR MED oraz poniżej.
Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie Centrum Medyczne SIR MED, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław.

Uzupełniony formularz należy przesłać na adres:rejestracja@sirmed.pl lub pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres Centrum Medyczne SIR MED albo dostarczyć osobiście do biura projektu w Centrum Medycznym SIR MED .

Menu