O projekcie

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości samozatrudnienia dla 88 osób w wieku 18-29 lat, należących do grup osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy oraz biernych zawodowo, jak również biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz objęcie wsparciem finansowym, w terminie do 30.09.2023 r.

 

GRUPA DOCELOWA

Wsparcie kierowane będzie wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Projektem objętych będzie 88 osób, w tym:

 

OKRES REALIZACJI

od: 2021-12-01 do: 2023-09-30

 

ZAKRES WSPARCIA

  1. szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 8 edycji x 40 godzin szkoleniowych
  2. szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu: średnio 6 godzin zegarowych na uczestnika
  3. stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
  4. wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 8/2021 r., tj. 2 800,00 zł) – średnio w projekcie 2 120,00 zł na miesiąc na osobę

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 3 861 525,84 zł

Menu