LGD „Dwie Rzeki”

Inicjatywa powołania LGD jest wynikiem połączenia starań lokalnych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Bydgoszczy jako odpowiedz na możliwość wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020.

Inicjatywa powołania LGD jest wynikiem połączenia starań lokalnych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Bydgoszczy jako odpowiedz na możliwość wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. W  tym okresie przewidziano wspierania lokalnych inicjatyw oddolnych zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej nie tylko na terenach wiejskich, ale także w miastach. Jest to doskonała szansa uzupełnienia inwestycji infrastrukturalnych i rewitalizacyjnych realizowanych na terenie Bydgoszczy o działania społeczne. Unijne środki umożliwią w tym przypadku działania na rzecz zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy, wparcie przedsiębiorczości, działania edukacyjne adresowane do młodzieży i seniorów i wiele innych inicjatyw przyczyniających się do poprawy jakości życia bydgoszczan.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania – „Dwie Rzeki” odbyło się w dniu 15.10.2015 r. Podczas spotkania przyjęto statut  i wybrano władze stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczyło 45 osób fizycznych i 27 reprezentantów osób prawnych.

Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Misją Stowarzyszenia jest wzmacnianie i pobudzanie potencjału lokalnej społeczności Miasta Bydgoszczy dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb i aspiracji mieszkańców, z zastosowaniem zasad i założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W celu realizacji tej misji Bydgoska Lokalna Grupa Działania – „Dwie Rzeki” działa na rzecz obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (dalej LSR).

Obszar objęty LSR obejmuje swym działaniem następujące jednostki urbanistyczne Bydgoszczy:

  1. Śródmieście
  2. Bocianowo
  3. Wilczak
  4. Błonie
  5. Fordon I
  6. Fordon II
  7. Okole

O spójności terytorialnej ww obszaru stanowi sieć wzajemnych powiązań wynikających z:

Działania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane są w ramach projektu Wsparcie przygotowawcze dla Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Funduszy Europejskich w wysokości 154 000,00 zł.

Łączna wartość projektu wynosi 162 102,00 zł.

Celem projektu jest budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w zakresie przygotowania i wdrożenia LSR na obszarze 7 jednostek urbanistycznych miasta Bydgoszczy.

Efektem projektu będzie opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

f5996f8d49

Menu