Członkowie i składki członkowskie

Inicjatywa powołania LGD jest wynikiem połączenia starań lokalnych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Bydgoszczy jako odpowiedz na możliwość wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD podejmuje decyzje, jakie działania będą realizowane na jej obszarze. Członkami lokalnej grupy działania są osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Uchwałą nr 4/2015 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Bydgoska Grupa Działania „Dwie Rzeki” w sprawie wysokości składek członkowskich, składki  członkowskie ustala się na następującym poziomie:

  1. Dla członków osób fizycznych – 50 zł rocznie
  2. Dla członków organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, parafii, mikro przedsiębiorstw – 100 zł rocznie
  3. Dla członków małych przedsiębiorstw – 200 zł rocznie
  4. Dla członków średnich przedsiębiorstw – 300 zł rocznie
  5. Dla członków dużych przedsiębiorstw – 500 zł rocznie
  6. Dla członków Miasta Bydgoszcz – 50% składki ogółem, nie więcej niż 50 tys. zł rocznie

Ustala się, że wysokość składki w roku przystąpienia do Stowarzyszenia w przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w pierwszym półroczu powoduje konieczności zapłacenia całej opłaty za dany rok, a przystąpienie do Stowarzyszenia w drugim półroczu powoduje konieczność zapłacenia ½ opłaty rocznej.

Opłata składki następuje w terminie 14 dni od przyjęcia w poczet członków, a w kolejnych latach do 14 stycznia każdego roku za I półrocze oraz do 14 lipca każdego roku za II półrocze. Istnieje możliwość zapłacenia składki za cały rok w terminie do 14 stycznie danego roku.

f5996f8d49

Menu