Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery

Projekt „Powrót na rynek pracy III - nowa ścieżka kariery” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu planowane jest wsparcie 136 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu. Przewidziane jest kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla wszystkich Uczestników oraz wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla wybranych osób (jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości do 40. tys. zł).

Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.12.2015 r.

ue1

Menu