Aktualności

Projekt „Powrót na rynek pracy III - nowa ścieżka kariery” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

24.08.2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/PP-III/2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 5/PP-III/2015.

Na zapytanie ofertowe nr 5/PP-III/2015 w wyznaczonym terminie wpłynęły 33 oferty, z tego 31 spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach zapytania.

LISTA WYBRANYCH OFERENTÓW ZAMIESZCZONA ZOSTAŁA NA https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Zgodnie z rankingiem do realizacji zamówienia wybrano 5 Oferentów, którzy złożyli oferty w ramach zapytania oraz spełnili warunki konieczne i wymogi formalne, a ich oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów.

9b31d41149


05.08.2015

Zapytanie ofertowe nr 5/PP-III/2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” (UM_SP.433.1.007.2013), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera, sali szkoleniowej, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i cateringu.

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i kombinację powyżej wskazanych zakresów (UWAGA W PRZYPADKU APLIKOWANIA NA WIĘCEJ NIŻ 1 ZAKRES OFERTY, DO KAŻDEGO Z ZAKRESÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNY KOMPLET DOKUMENTÓW, tj. formularz ofertowy, CV delegowanych pracowników, oświadczenia i program).

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych plikach:

– zapytanie ofertowe nr 5/PP-III/2015

– formularz ofertowy wer. 5/PP-III/2015

– wzór CV

– oświadczenie

– wzór programu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: stabinska@pte.bydgoszcz.pl pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 20.08.2015 r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ pod numerem:

Numer ogłoszenia – 0002768.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Zamawiający planuje nawiązać współpracę z Wykonawcą/Wykonawcami realizującymi kursy:

887c5e7e0e

30.07.2015

Lista rankingowa – grupa I (szkolenia / kursy zawodowe)

21.04.2015

Nabór 2015 – lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

21.04.2015

Nabór 2015 – wstępna i ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

19.03.2015

Lista rankingowa – nabór do Grupy II, uzupełniający („ABC przedsiębiorczości”)

04.03.2015

Końcowa i ostateczna lista rankingowa nabór do Grupy II („ABC przedsiębiorczości”)

03.03.2015

Lista rankingowa – nabór do Grupy II („ABC przedsiębiorczości”)

19.02.2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/PP-III/2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015.

Na zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015 w wyznaczonym terminie wpłynęło 31 ofert, z tego 21 spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach zapytania.

Zgodnie z rankingiem do realizacji zamówienia wybrano 5 Oferentów, którzy złożyli oferty w ramach zapytania oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu i wymogi formalne.

LISTA WYBRANYCH OFERENTÓW ZAMIESZCZONA ZOSTAŁA NA https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Do poszczególnych Oferentów mailowo wysłano wyniki oceny złożonych ofert.

fd8a9a4ad1


16.02.2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/PP-III/2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 3/PP-III/2015.

Na zapytanie ofertowe nr 3/PP-III/2015 w wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert, z tego 7 spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach zapytania.

Zgodnie z rankingiem do realizacji zamówienia wybrano 2 Oferentów, którzy złożyli oferty w ramach zapytania oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu i wymogi formalne.

LISTA WYBRANYCH OFERENTÓW ZAMIESZCZONA ZOSTAŁA NA https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Do poszczególnych Oferentów mailowo wysłano wyniki oceny złożonych ofert.

46160f2df0


30.01.2015

Zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a) przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9),

b) przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie przygotowania biznesplanu – kod CPV 79400000-8 (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne),

w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” (UM_SP.433.1.007.2013), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Przez przeprowadzenie szkolenia oraz doradztwa Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera oraz opracowanie programu i materiałów szkoleniowych (z zastrzeżeniem, że opracowanie programu i materiałów szkoleniowych nie dotyczy doradztwa indywidualnego).

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Zamawiający planuje zatrudnić trenerów / szkoleniowców / doradców do przeprowadzenia następujących prac (określenie zakresu oferty):

ac8c55b41e

Możliwe jest podpisanie umowy o współpracy z kilkoma Oferentami, przy czym jeden zakres oferty co do zasady zostanie powierzony jednemu Oferentowi, chyba że z rankingu ofert będzie wynikało inaczej (np. dwóch Oferentów uzyska identyczna notę końcową – wówczas dopuszcza się możliwość zatrudnienia obu Oferentów lub podjęcia negocjacji cenowych). Oferent, delegujący pracowników do realizacji zajęć może do jednego zakresu oferty wydelegować tylko jednego pracownika.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i kombinację powyżej wskazanych zakresów. Jeden Oferent może złożyć oferty na wszystkie zakresy, bądź dowolną kombinację zakresów. UWAGA – oferty na zakres od 1 do 6 (szkolenie „ABC przedsiębiorczości”) należy składać na jednym formularzu ofertowym (wersja A), a oferty na zakres od 7 do 8 (doradztwo) również należy składać na jednym formularzu ofertowym (wersja B).

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych plikach:

– zapytanie ofertowe nr 4/PP-III/2015

– formularz ofertowy wer. 4a/PP-III/2015 i 4b/PP-III/2015

– wzór CV

– oświadczenie

– wzór programu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl lub rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 13.02.2015 r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Niezależnie od kanałów złożenia, przekazana oferta musi być czytelna oraz zawierać parafki i podpisy. W przypadku wyboru danego Oferenta, w wyznaczonym terminie będzie on zobowiązany dostarczyć oryginał ofert (w przypadku gdy składany był skanem).

27.01.2015

Zapytanie ofertowe nr 3/PP-III/2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a) przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9),

w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” (UM_SP.433.1.007.2013), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera oraz opracowanie programu i materiałów szkoleniowych.

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Zamawiający planuje zatrudnić trenerów / szkoleniowców / doradców do przeprowadzenia następujących prac (określenie zakresu oferty):

df921db3a4

Możliwe jest podpisanie umowy o współpracy z kilkoma Oferentami, przy czym jeden zakres oferty co do zasady zostanie powierzony jednemu Oferentowi, chyba że z rankingu ofert będzie wynikało inaczej (np. dwóch Oferentów uzyska identyczna notę końcową – wówczas dopuszcza się możliwość zatrudnienia obu Oferentów lub podjęcia negocjacji cenowych). Oferent, delegujący pracowników do realizacji zajęć może do jednego zakresu oferty wydelegować tylko jednego pracownika.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i kombinację powyżej wskazanych zakresów. Jeden Oferent może złożyć oferty na wszystkie zakresy, bądź dowolną kombinację zakresów. UWAGA – oferty na zakres od 1 do 3 należy składać na jednym formularzu ofertowym.

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych plikach:

– zapytanie ofertowe nr 3/PP-III/2015

– formularz ofertowy wer. 3/PP-III/2015

– wzór CV

– oświadczenie

– wzór programu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl lub rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 11.02.2015 r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Niezależnie od kanałów złożenia, przekazana oferta musi być czytelna oraz zawierać parafki i podpisy. W przypadku wyboru danego Oferenta, w wyznaczonym terminie będzie on zobowiązany dostarczyć oryginał ofert (w przypadku gdy składany był skanem).

27.01.2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-III/2015 – ANULOWANE (30.01.2015)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a) przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9),

b) przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie przygotowania biznesplanu – kod CPV 79400000-8 (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne),

w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” (UM_SP.433.1.007.2013), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Przez przeprowadzenie szkolenia oraz doradztwa Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera oraz opracowanie programu i materiałów szkoleniowych (z zastrzeżeniem, że opracowanie programu i materiałów szkoleniowych nie dotyczy doradztwa indywidualnego).

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Zamawiający planuje zatrudnić trenerów / szkoleniowców / doradców do przeprowadzenia następujących prac (określenie zakresu oferty):

cb22f4e14a

Możliwe jest podpisanie umowy o współpracy z kilkoma Oferentami, przy czym jeden zakres oferty co do zasady zostanie powierzony jednemu Oferentowi, chyba że z rankingu ofert będzie wynikało inaczej (np. dwóch Oferentów uzyska identyczna notę końcową – wówczas dopuszcza się możliwość zatrudnienia obu Oferentów lub podjęcia negocjacji cenowych). Oferent, delegujący pracowników do realizacji zajęć może do jednego zakresu oferty wydelegować tylko jednego pracownika.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i kombinację powyżej wskazanych zakresów. Jeden Oferent może złożyć oferty na wszystkie zakresy, bądź dowolną kombinację zakresów. UWAGA – oferty na zakres od 1 do 6 (szkolenie „ABC przedsiębiorczości”) należy składać na jednym formularzu ofertowym (wersja A), a oferty na zakres od 7 do 8 (doradztwo) również należy składać na jednym formularzu ofertowym (wersja B).

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych plikach:

– zapytanie ofertowe nr 2/PP-III/2015

– formularz ofertowy wer. 2a/PP-III/2015 i 2b/PP-III/2015

– wzór CV

– oświadczenie

– wzór programu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl lub rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 10.02.2015 r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Niezależnie od kanałów złożenia, przekazana oferta musi być czytelna oraz zawierać parafki i podpisy. W przypadku wyboru danego Oferenta, w wyznaczonym terminie będzie on zobowiązany dostarczyć oryginał ofert (w przypadku gdy składany był skanem).


27.01.2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/PP-III/2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 1/PP-III/2015. Wyniki zapytania ofertowego zostały opublikowane na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Na zapytanie ofertowe nr 1/PP-III/2015 w wyznaczonym terminie wpłynęło 27 ofert, z tego 14 spełniło wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach zapytania.

Zgodnie z rankingiem do realizacji zamówienia wybrano 4 Oferentów, którzy złożyli oferty w ramach zapytania oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu i wymogi formalne.

LISTA WYBRANYCH OFERENTÓW ZAMIESZCZONA ZOSTAŁA NA https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Do poszczególnych Oferentów mailowo wysłano wyniki oceny złożonych ofert.bd5f3a8353


08.01.2015

Zapytanie ofertowe nr 1/PP-III/2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” (UM_SP.433.1.007.2013), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie wykładowcy/trenera, sali szkoleniowej, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i cateringu.

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

Zamawiający planuje nawiązać współpracę z Wykonawcą/Wykonawcami realizującymi kursy:

d856fac1fd

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych lub ofert na dowolną liczbę i kombinację powyżej wskazanych zakresów (UWAGA W PRZYPADKU APLIKOWANIA NA WIĘCEJ NIŻ 1 ZAKRES OFERTY, DO KAŻDEGO Z ZAKRESÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNY KOMPLET DOKUMENTÓW, tj. formularz ofertowy, CV delegowanych pracowników, oświadczenia i program).

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych plikach:

– zapytanie ofertowe nr 1/PP-III/2015

– formularz ofertowy wer. 1/PP-III/2015

– wzór CV

– oświadczenie

– wzór programu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl lub rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl lub faksem na nr: 52 322 67 81, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 23.01.2015 r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00.

4d6ddc8f05

Menu