Dokumenty rekrutacyjne

Projekt „Powrót na rynek pracy III - nowa ścieżka kariery” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Regulaminy – aktualizacja 1/2015
Formularz rekrutacyjny z załącznikami (aktualizacja 1/2015)
Karty oceny formalnej i merytorycznej (do wglądu, aktualizacja 1/2015)

4d6ddc8f05

Menu