Założenia projektu i zasady rekrutacji

Projekt „Powrót na rynek pracy III - nowa ścieżka kariery” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wsparcie w ramach projektu

Projekt przewiduje dwutorowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

W ramach Projektu wszyscy Uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze, natomiast wybrani wsparcie finansowe – jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł, oraz wsparcie pomostowe na okres 6 / 12 miesięcy w wysokości do 900 zł/m-c. Dokładna charakterystyka wsparcia finansowego w ramach Projektu znajduje się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma łącznie 100 Uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym co najmniej 60 kobiet.

 

Grupa I Uczestników – 49 Uczestników, którzy zakwalifikują się do udziału w jednym z poniżej wymienionych kursów / szkoleń:

 

Grupę II Uczestników stanowić będą osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” i do ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł – 51 BO podzielonych na 3 grupy po 17 osób realizowane w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku.

 

Dla Grupy II Uczestników Projekt przewiduje następujące formy wsparcia realizowane w Bydgoszcz, Inowrocławiu i Włocławku:

 

Po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego Grupie II wyznaczony zostanie termin składania wniosków na otrzymanie wsparcie finansowego i pomostowego. Szczegóły zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Adresaci projektu

W Projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 18-64 lat, zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego [1], które:

  1. a)        uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
  2. b)       utraciły pracę[2] lub są przewidziane do zwolnienia[3] z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i są zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy; zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w związku z jedną z następujących przyczyn wypowiedzenia umowy:

[1] Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) „(…) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Jednocześnie zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) „Osoba (…) jest zobowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu”. W związku z powyższym koniecznym jest wykazanie się potencjalnego Uczestnika Projektu zameldowaniem na pobyt stały na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Możliwe jest także uczestnictwo osób zameldowanych na pobyt czasowy w województwie kujawsko-pomorskim, jednakże dodatkowo Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego) oraz udzielenia dodatkowych, pisemnych wyjaśnień zmierzających do określenia charakteru pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

[2] Dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

[3] Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Grupa docelowa

Struktura grupy docelowej Projektu jest następująca:

4d6ddc8f05

Menu