Rekrutacja

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych w Bydgoszczy i na terenie powiatu bydgoskiego spełniające jeden z poniższych kryteriów:

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Uczestnikami Projektu, mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

Zasady rekrutacji

  1. Wstępna rekrutacja do Projektu przeprowadzone będzie na podstawie Formularza Zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy.
  2. Drugim etapem będzie rozmowa z doradcą zawodowym, który określi predyspozycje zawodowe uczestnika do udziału w projekcie, a także dokona kwalifikacji do projektu.
  3. Udział w szkoleniu „Technologie ICT” oraz „Obsługa CNC” poprzedzony zostanie dodatkowo testem kwalifikacyjnym, który określi predyspozycje i posiadany poziom wiedzy z danej dziedziny.
  4. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decydować będzie spełnienie kryteriów określonych powyżej oraz opinia doradcy zawodowego.
  5. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w sposób otwarty i niedyskryminujący.
  6. W przypadku, gdy liczba chętnych na dane szkolenie przewyższy liczbę miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe.
  7. Osoby z list rezerwowych danego szkolenia będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem udziału w projekcie).

 

4c5506ac58

Menu