Voucher Badawczy (2013)

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizatorem Projektu jest ''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizatorem Projektu jest ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim.

Formy wsparcia:

– voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką badawczą, wsparcie do 40 000 zł, intensywność do 100%,

– voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy, wsparcie do 80 000 zł, intensywność do 80%,

– voucher badawczy kooperacyjny, wsparcie do 400 000 zł, intensywność do 90%.

Wsparcie w postaci vouchera – bezzwrotnej dotacji – jest przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów (w tym usług) lub procesów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie może dotyczyć zakupu usług: w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz w zakresie badania wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.
Voucher uprawnia MŚP do wykupienia w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej o określonej wartości. Program nie dotyczy wsparcia projektów celowych, w których znajduje się również część wdrożeniowa opracowanego rozwiązania.

Menu